Titan: Mimozemská jezerní krajina

nv

Titan je největším Saturnovým měsícem, je dokonce větší než planeta Merkur a téměř stejně velký jako Mars. Toto výjimečné těleso naší Sluneční soustavy objevil roku 1655 Christiaan Huygens při výzkumu Saturnových prstenců.

Titan je jedním ze dvou měsíců ve Sluneční soustavě, u kterého byla prokázána atmosféra. Již v roce 1944 bylo zjištěno, že ve spektru světla odraženého Titanem jsou velmi silné absorpční čáry metanu, což svědčí o poměrně rozsáhlé atmosféře. Tlak metanu na povrch tělesa je přitom alespoň čtyřikrát větší než na Marsu. Vedle metanu velkou část atmosféry tvoří dusík.

TIP:   Čeští vědci se podíleli na mapování okolí černé díry

Atmosféra pravděpodobně sahá do výšky 200 km, takže povrch měsíce nemůžeme běžnou optikou vidět. Lze dokonce hovořit o jeho stratosféře s vyššími teplotami, o čemž svědčí i infračervené spektrometry. Oranžové zabavení mračen způsobují složité uhlovodíky.

Titan je zcela vychladlé těleso, složené z velké části z vodního ledu. Teplota na povrchu je asi -180 °C. Ultrafialové záření však metan v nižších vrstvách atmosféry rozkládá na organické sloučeniny nebo na etan. V atmosféře byl zjištěn též kyanovodík. Tlak na Titanu je asi 1,5 krát větší než na Zemi.

Titan je jediné těleso ve Sluneční soustavě – kromě Země – se stálou přítomností kapaliny na povrchu a s hustou atmosférou. Avšak zatímco na naší planetě cyklus vypařování a dešťových srážek zahrnuje vodu, na Titanu můžeme hovořit o „koloběhu kapalných uhlovodíků,“ jako je metan a etan.

Jedná se o organické molekuly, o nichž vědci předpokládají, že mohou být stavebními bloky pro mnohem složitější chemické sloučeniny, z nichž může povstat nový život.

Kosmická sonda Cassini objevila rozsáhlou síť uhlovodíkových jezer pokrývajících zejména severní polokouli Titanu, zatímco na jižní polokouli se vyskytují pouze sporadicky. To zřejmě souvisí se střídáním ročních období.

Více si o tomto pozoruhodném měsíci můžete přečíst v aktualizovaném článku na webu NASA.

Zdroj: astronomia.zcu.cz, astro.cz, Vesmir.cz/YouTube, foto: NASA/JPL/Univ. Arizona/Univ. Idaho