Množství divoce žijících zvířat na Zemi pokleslo v důsledku lidské činnosti mezi lety 1970 a 2012 o 58 procent. Do roku 2020 lze očekávat další pokles a celkový úbytek ryb, ptáků, savců, obojživelníků a plazů tak pravděpodobně dosáhne dvou třetin (67 procent) od roku 1970, tedy za pouhých padesát let. Zpráva Světového fondu na ochranu přírody (WWF) a Londýnské zoologické společnosti (ZSL) se opírá o dosud nejpřesnější analýzu stavu 14 152 živočišných populací 3706 druhů obratlovců.

Ohroženo je mnoho druhů od velkých zvířat až po zvířata malá. Mezi nejčastější příčiny alarmujícího trendu patří ničení přirozeného životního prostředí zvířat, znečištění, klimatické změny a také lov a rybolov.

Nejvíce zvířat ubývá v tropických oblastech, kde je biodiverzita největší. Z ekosystémů jsou nejvíce ohroženy řeky a jezera. Populace zvířat v nich mezi lety 1970 a 2012 poklesla o 81 procent. Tyto údaje vycházejí ze sledování 3324 populací 881 sladkovodních druhů.

TIP:   Martin Myslivec: Orlí hlava

Podle odhadů WWF ročně vyhyne 200 až 2000 druhů zvířat. Tempo vymírání je nejrychlejší od vyhynutí dinosaurů před 66 miliony let.

“Během našeho života mizí zvířata v přírodě bezprecedentním tempem,” řekl ředitel WWF Marco Lambertini. “Není to jen o nádherných druzích zvířat, které máme všichni rádi, biologická rozmanitost je základem zdravých lesů, řek a oceánů. Dejte pryč druhy a tyto ekosystémy se zhroutí a s nimi zmizí to, co nám poskytují – čistý vzduch, voda, jídlo a služby regulující klima. Disponujeme nástroji pro vyřešení tohoto problému a musíme je začít používat hned, pokud chceme zachovat naši planetu živou v zájmu našeho vlastního přežití a prosperity.”

Autoři poukazují na nutnost většího úsilí v ochraně přírody, podpory trvale udržitelného rozvoje a zmiňují podněty pro systémové změny v politice a ekonomice (překonání chybného konceptu, že čím vyšší bude HDP, tím větší bude blahobyt obyvatel; stejně nesmyslná je honba za nekonečným ekonomickým růstem v omezeném prostoru jedné planety, upřednostňování krátkodobých zisků před dlouhodobou prosperitou, apod.). Velký význam by podle autorů zprávy měla i nižší spotřeba masa nebo důkladnější kontrola původu dřeva.

index-zive-planety-1970-2012

Zdroj: Gnosis9.net, (WWF), autor: Libor Kukliš, foto&video: WWF International