Život na Jupiteru? V atmosféře by to bylo teoreticky možné, ale…

Přišel mi do redakční pošty zajímavý dotaz: “Je možný nějaký život na planetě Jupiter?” Hned na úvod je třeba říci, že je vysoce nepravděpodobné, aby by se na Jupiteru nacházel život podobný tomu pozemskému. A tu už jen proto, že se zde vyskytuje jen stopové množství vody, kterou pokládáme za jeden ze základních pilířů života. Jupiter je navíc plynný obr, takže zde nenajdeme ani pevný povrch, ovšem i kdyby hypoteticky existoval, tak by byl vystaven jen těžko představitelnému tlaku a teplotě. V horních vrstvách atmosféry bychom ale “život” teoreticky hledat mohli. Má to ale háček.

Již před průlety sond Voyager v roce 1976 se objevily hypotetické spekulace naznačující možnost existence života založeného na vodě či čpavku, který by se vyvíjel v horních vrstvách atmosféry. Tato hypotéza je založena na životě v pozemských mořích, kde se jednoduché organismy v podobě planktonu vyskytují ve svrchních vrstvách a pod nimi se pak nacházejí ryby konzumující právě plankton a predátoři lovící ryby.

TIP:   Kopule světla

V roce 1953 Millerův-Ureyův experiment ukázal, že kombinací blesků a chemických sloučenin existujících v atmosféře primitivní Země je možné vytvořit z organických sloučenin obsahujících aminokyseliny složitější organické sloučeniny, které mohou sloužit jako základní stavební kameny života.

Simulovaná atmosféra obsahovala vodu, metan, čpavek a molekulární vodík, tedy všechny sloučeniny, které je možné pozorovat v atmosféře Jupiteru. V tomto bodě se ale začíná představa o životě na Jupiteru pomalu hroutit, neboť atmosféra planety má silnou vertikální cirkulaci, která by mohla tyto komponenty zanášet do spodních vrstev atmosféry, kde by vysoká teplota způsobila jejich rozpad.

Zdroj: cs.wikipedia.org, foto: Ron Miller